Członkostwo

Deklaracja członkowska Arkadii

Regulacje członków

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkowie Klubu dzielą się na:
 1. Zwyczajnych;
 2. Uczestników;
 3. Honorowych;
 4. Wspierających;
§ 11
 1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju, jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele - za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust. 1.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.
 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne oraz osoby fizyczne - uznające i wspierające materialnie cele Klubu przyjęte w trybie określonym w ust. 1.
§ 12
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • Wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący;
  • Uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu
  • Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania;
  • Korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu;
  • Nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską;
  • korzystania z ulgowego lub bezpłatnego wstępu na zawody i imprezy organizowane przez Klub, na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu;
 2. Członkowie - uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
 4. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
§ 13
Członkowie Klubu zobowiązani są do:
 1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu;
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu;
 3. Stałego podnoszenia poziomu sportowego;
 4. Udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub;
 5. Regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez zarząd Klubu z wyjątkiem członków honorowych;
§ 14
 1. Członkostwo ustaje w przypadku:
  • Wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie;
  • Rozwiązania się stowarzyszenia;
  • Wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu;
 2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.
 3. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku uchylania się od czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.
 4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu.
 5. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.