Zarząd

Prezes Zarządu

Krzysztof Chęciak

Skarbnik

Jerzy Marczukiewicz

Sekretarz

Aleksandra Frączyk

Regulacje Zarządu

Rozdział 4
Władze i organa Klubu

§ 15
Władzami Klubu są:
 1. Walne Zebranie Klubu;
 2. Zarząd Klubu;
 3. Komisja Rewizyjna;
§ 16
Kadencja władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Klubu
§ 17
 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Klubu zwoływane przez Zarząd co 2 lata jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo - wyborcze.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
  • Uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych;
  • Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  • Uchwalenie głównych kierunków i programów działania Klubu;
  • Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz;
  • Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka;
  • Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu;
§ 18
W Walnym Zebraniu Klubu biorą udział:
 1. Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi Klubu;
 2. Z głosem doradczym - członkowie uczestnicy, wspierający oraz zaproszeni goście;
§ 19
 1. Uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.
 2. Obowiązująca jest zasada, że jeden uprawniony uczestnik Walnego Zebrania Klubu dysponuje tylko i wyłącznie jednym głosem, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
§ 20
 1. Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu może być zwołane na skutek:
  • Uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów;
  • Wniosku Komisji Rewizyjnej;
  • Wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych;
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Klubu Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Klubu.
§ 21

Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu.

§ 22

Zarząd składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
 2. Realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Klubu;
 3. Kierowanie całokształtem działalności Klubu;
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Klubu;
 5. Uchwalanie kalendarza Klubu;
 6. Uchwalanie planów działania i planów finansowych;
 7. Zwoływanie Walnych Zebrań Klubu;
 8. Powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych, zatwierdzanie ich regulaminów;
 9. Przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu;
 10. Ustalanie wysokości składek członkowskich;
§ 24
W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Klubu Sprawozdawczo - Wyborczego.
§ 25
 1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie - Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.
 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
 3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
 4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.
§ 26
 1. Zarząd klubu konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, a następnie sekretarza i skarbnika.
 3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku.
 5. Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić nie dłużej niż dwie następujące po sobie, kolejne kadencje.
 6. Pod nieobecność Prezesa pierwszym jego zastępcą jest Sekretarz Klubu, a drugim - Skarbnik.
§ 27
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, Sekretarza i Członka.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
§ 28
 1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
 2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Wszelkie uwagi dotyczące pracy Zarządu przyjmuje

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

MKSNiG "Arkadia"

Jerzy Strzelecki
e-mail: [email protected]