Statut Mazowieckiego Klubu Sportowego Niesłyszących i Głuchoniewidomych
"Arkadia"

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Mazowiecki Klub Sportowy Niesłyszących i Głuchoniewidomych „Arkadia”, zwany dalej Klubem.
 2. Klub może używać nazwy skróconej MKSNiG „Arkadia”.
§ 2
 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Otwock.
 2. Dla realizowania celów statutowych Klub może działać na terenie innych państw z postanowieniem tamtejszego prawa.
§ 3

Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§ 4
 1. Klub posiada osobowość prawną.
 2. Klub może posiadać status organizacji pożytku publicznego.
 3. Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu.
§ 5

Czas trwania Klubu nie jest ograniczony.

§ 6

Klub może być członkiem regionalnych, krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

§ 7

Klub może używać pieczęci, godła, barw, odznak i znaków organizacyjnych , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 2
Cel i środki działania

§ 8
 1. Podstawowym celem jest krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie niepełnosprawnych dzieci i niepełnosprawnej młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. Priorytetową grupą osób niepełnosprawnych korzystających z działalności klubu są osoby niesłyszące i głuchoniewidome. Korzystającymi z działalności Klubu mogą być także pozostali niepełnosprawni posiadający orzeczenie o niepełnosprawności posługujący się językiem migowym lub związani w inny sposób ze środowiskiem osób niesłyszących i osób głuchoniewidomych.
 2. Celem Klubu jest także tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi własnej osobowości, twórczych umiejętności i kwalifikacji, samodzielności życiowej i aktywności zawodowej niepełnosprawnych Polaków, zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz osób w podeszłym wieku, zagrożonych marginalizacją społeczną.
 3. Celem Klubu jest ponadto niesienie pomocy materialnej osobom niepełnosprawnym oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy ich warunków bytowych, aby wśród osób niepełnosprawnych ograniczać stan bezrobocia, bezdomności, biedy i ubóstwa oraz negatywne skutki tych zjawisk.
 4. Innymi celami Klubu są: kształtowanie postaw obywatelskich swoich członków, kształtowanie postaw ekologicznych i prospołecznych, promocja higieny i zdrowego trybu życia, promocja ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, promocja Otwocka, Powiatu Otwockiego i Mazowsza.
 5. Klub realizuje swoje cele przez:
  • Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz władzami związków sportowych i innych organizacji w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, turystyki i rekreacji;
  • Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej;
  • Organizowanie: zajęć treningowych, rehabilitacyjnych, zawodów, imprez sportowych, imprez turystycznych i rekreacyjnych, zgrupowań sportowych, warsztatów, seminariów, obozów, wyjazdów kolonijnych, wyjazdów osób niepełnosprawnych na imprezy krajowe i międzynarodowe, organizowanie imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, także seniorów oraz osób społecznie wykluczonych z uwagi na stan zdrowia, rodzaj niepełnosprawności, podeszły wiek, organizowanie imprez kulturalnych, krajoznawczych w tym wycieczek, pielgrzymek, zlotów, spotkań integracyjnych i rejsów morskich;
  • Prowadzenie działalności poprzez organizowanie różnorodnych kursów i szkoleń w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych celem zwiększenia ich samodzielności życiowej oraz umożliwienia im wyrównania szans z osobami sprawnymi na ogólnym rynku pracy;
  • Tworzenie i realizowanie projektów dla ogółu osób niepełnosprawnych mających na celu kulturę fizyczną, rehabilitację, poprawę zdrowia i kondycji fizycznej oraz psychicznej, zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności, aktywizację zawodową, kształtowanie postaw społecznych, realizację zainteresowań przez osoby niepełnosprawne, organizowanie konkursów i akcji społecznych;
  • Tworzenie i realizowanie projektów wspierających rodziny osób niepełnosprawnych oraz ukierunkowane na opiekunów osób niepełnosprawnych, asystentów osób niepełnosprawnych, tłumaczy-przewodników i wolontariuszy;
  • Prowadzenie na terenie Klubu grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
  • Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie odciągnięcia młodzieży oraz osób niepełnosprawnych od uzależnień alkoholowych, tytoniowych, narkotykowych i innych zgubnych nałogów;
  • Szkolenie i doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich i działaczy Klubu, organizowanie kursów na asystentów osób niepełnosprawnych, kursów nauki języka migowego i języka osób głuchoniewidomych tzw. języka dotykowego Lorma, szkolenie wolontariuszy, szkolenie sędziów i instruktorów sportowych;
  • Prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych, zbiorów pamiątek oraz wydawanie sprawozdań rocznych, biuletynów, czasopism, książek, materiałów informacyjnych, promocyjnych, dotyczących działalności Klubu oraz środowiska osób niepełnosprawnych;
  • Podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych Klubu;
§ 9
 1. Klub opiera działalność na pracy społecznej swoich członków i działaczy.
 2. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
 3. Do realizacji swoich celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkowie Klubu dzielą się na:
 1. Zwyczajnych;
 2. Uczestników;
 3. Honorowych;
 4. Wspierających;
§ 11
 1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju, jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele - za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust. 1.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.
 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne oraz osoby fizyczne - uznające i wspierające materialnie cele Klubu przyjęte w trybie określonym w ust. 1.
§ 12
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • Wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący;
  • Uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu
  • Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania;
  • Korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu;
  • Nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską;
  • korzystania z ulgowego lub bezpłatnego wstępu na zawody i imprezy organizowane przez Klub, na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu;
 2. Członkowie - uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
 4. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
§ 13
Członkowie Klubu zobowiązani są do:
 1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu;
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu;
 3. Stałego podnoszenia poziomu sportowego;
 4. Udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub;
 5. Regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez zarząd Klubu z wyjątkiem członków honorowych;
§ 14
 1. Członkostwo ustaje w przypadku:
  • Wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie;
  • Rozwiązania się stowarzyszenia;
  • Wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu;
 2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.
 3. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku uchylania się od czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.
 4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu.
 5. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

Rozdział 4
Władze i organa Klubu

§ 15
Władzami Klubu są:
 1. Walne Zebranie Klubu;
 2. Zarząd Klubu;
 3. Komisja Rewizyjna;
§ 16
Kadencja władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Klubu
§ 17
 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Klubu zwoływane przez Zarząd co 2 lata jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo - wyborcze.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
  • Uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych;
  • Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  • Uchwalenie głównych kierunków i programów działania Klubu;
  • Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz;
  • Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka;
  • Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu;
§ 18
W Walnym Zebraniu Klubu biorą udział:
 1. Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi Klubu;
 2. Z głosem doradczym - członkowie uczestnicy, wspierający oraz zaproszeni goście;
§ 19
 1. Uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.
 2. Obowiązująca jest zasada, że jeden uprawniony uczestnik Walnego Zebrania Klubu dysponuje tylko i wyłącznie jednym głosem, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
§ 20
 1. Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu może być zwołane na skutek:
  • Uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów;
  • Wniosku Komisji Rewizyjnej;
  • Wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych;
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Klubu Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Klubu.
§ 21

Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu.

§ 22

Zarząd składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
 2. Realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Klubu;
 3. Kierowanie całokształtem działalności Klubu;
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Klubu;
 5. Uchwalanie kalendarza Klubu;
 6. Uchwalanie planów działania i planów finansowych;
 7. Zwoływanie Walnych Zebrań Klubu;
 8. Powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych, zatwierdzanie ich regulaminów;
 9. Przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu;
 10. Ustalanie wysokości składek członkowskich;
§ 24
W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Klubu Sprawozdawczo - Wyborczego.
§ 25
 1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie - Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.
 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
 3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
 4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.
§ 26
 1. Zarząd klubu konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, a następnie sekretarza i skarbnika.
 3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku.
 5. Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić nie dłużej niż dwie następujące po sobie, kolejne kadencje.
 6. Pod nieobecność Prezesa pierwszym jego zastępcą jest Sekretarz Klubu, a drugim - Skarbnik.
§ 27
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, Sekretarza i Członka.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
§ 28
 1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
 2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Majątek i fundusze Klubu

§ 29
 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
  • Składki roczne (członkowskie) członków Klubu;
  • Wpływy z zawodów organizowanych przez Klub;
  • Zapisy, darowizny, dotacje, subwencje i środki pochodzące z innej działalności statutowej Klubu;
§ 30
Do ważności oświadczeń dotyczących praw i zobowiązań majątkowych Klubu oraz udzielania pełnomocnictw wymagany jest (jednoosobowo) podpis Prezesa lub Sekretarza Klubu.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 31
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Klubu i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.
§ 32
 1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Klubu.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu wyznacza likwidatora, określa tryb rozwiązania oraz przeznaczenie majątku Klubu.
 3. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.
§ 33
Zabronione jest:
 1. Udzielanie pożyczek lub zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi.
 2. Przekazywanie majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż jak w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zakupu na szczególnych warunkach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 34
 1. Zgodnie z wymogami najważniejszych organizacji sportowych niesłyszących, zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych wszyscy sportowcy Klubu dopuszczeni do udziału w oficjalnych zawodach dla niesłyszących muszą legitymować się ubytkiem słuchu co najmniej 55 dB (decybeli) w uchu lepszym poświadczonym urzędowym audiogramem przez uprawnionego lekarza specjalistę.
 2. Wszyscy pozostali sportowcy Klubu z ubytkiem słuchu do 55 dB mogą brać udział jedynie w zawodach wewnątrz klubowych oraz w imprezach integracyjnych, obozach sportowych, seminariach, koloniach, sparingach, szkoleniach i treningach. Nie wolno im pod groźbą kar dyscyplinarnych zapisywać się do Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Niesłyszących.
 3. O statusie osoby głuchoniewidomej w Klubie decydują te same kryteria co u osoby niesłyszącej oraz dodatkowo - zaświadczenie lekarza specjalisty o znacznej wadzie wzroku.
 4. Wszystkie osoby niepełnosprawne należące do Klubu oraz korzystające z prac Klubu muszą legitymować się orzeczeniem o stopniu i rodzaju niepełnosprawności. Dodatkowym wymogiem dla osób niesłyszących jest posiadanie audiogramu.
§ 35
 1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Zarządowi Klubu.
 2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje Zarządowi Klubu.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Niniejszy statut uchwalono dnia 27 stycznia 2015 r.